Marley Eternit

Marley Eternit – wooden shingles&shakes

Шиндлите и цепените плочи от Западен Червен Кедър на Marley Eternit са наистина възобновяеми и устойчиви покривни и облицовъчни материали с един от по-ниските въглеродни отпечатъци от всички широко използвани строителни продукти.